https://arca.live/b/alchemystars/51718317

이상태로 겜이 멈춤