https://arca.live/b/alchemystars/60199448

레비 없어서 모름...