https://arca.live/b/ashtrayy/55917178

신1, 모자1, 빤쓰

통완