https://arca.live/b/lostark/56707697

모바출을 안파면댐ㄷㄷㄷㄷㄷㄷㄷ