https://arca.live/b/society/7991

자동차 문은 네개거든 엌ㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋ